مهدی امیری، مدیر عامل، شرکت همکاران سیستم

9 ژانویه

مهدی امیری، مدیر عامل، شرکت همکاران سیستم

ما از طریق وب سرویس نرم افزار های خود را به سیستم پیامک گاما متصل کرده ایم ، صدها کاربر بدون مشکل از این سرویس استفاده میکنند