ارسال پیامک با تفکیک سن و جنسیت و روز تولد

۱ بهمن

ارسال پیام با تفکیک سن و جنسیت و روز تولد

ارسال پیامک با تفکیک سن و جنسیت و روز تولد

ارسال پیامک تبلیغاتی و هدفمند براساس سن و جنسیت

بانک موبایل با تفکیک کدپستی ، سن ، جنسیت ، روز تولد