وزارت راه و شهرسازی یکی از مشتریان سامانه پیامک گاما